Klasifikácia KPK žeriavov a ich mechanizmov podľa noriem STN ISO 4301 a FEM (Federation Europeenne de la Manutention) určuje skupinové zatriedenie žeriava a jeho mechanizmov.

Slúži:

  1. pre obchodné a technické jednanie medzi kupujúcim a výrobcom žeriava na určenie požadovanej výkonnosti žeriava
  2. ako podklad konštruktérovi pre analýzu žeriava a jeho mechanizmov.

Na základe očakávaného druhu prevádzky (ľahká, stredná, ťažká, veľmi ťažká) a počtu pracovných cyklov, sa určí klasifikačná trieda žeriava a jeho mechanizmov. Správna klasifikácia zaručuje správne nadimenzovanie zariadenia. Vysoké kvalifikačné triedy, napr. FEM 3m(M6), FEM 4(M7) a A6-A8 (J3-J6), sú charakteristické pre žeriavy s vysokými pracovnými rýchlosťami a zaťaženiami bremenami menovitej nosnosti žeriava, príp. pracujúcimi v automatizovanom režime.

Odborníci z KPK sú vždy pripravení poskytnúť pomoc pri zatrieďovaní žeriava podľa uvedených noriem.

Nasledujúca tabuľka ukazuje niekoľko príkladov klasifikácie žeriavov a ich mechanizmov vo vzťahu k použitiu žeriavov.

Skupinová klasifikácia
Použitie zdvíhacieho mechanizmu podľa FEM 9.511 (STN ISO 4301) žeriava ako celku podľa STN ISO 4301-1 (STN 270103)
Údržbárske a montážne žeriavy pre príležitostné používanie 1Bm (M3) A3  A4 (J1  J2)
Montážne žeriavy pre pravidelné používanie 1Am (M4) A3  A5 (J2  J3)
Dielenské žeriavy 1Bm  1Am (M3  M4) A3  A5 (J2  J3)
Skladové žeriavy 2m  3m (M5  M6) A4  A6 (J2  J3)
Magnetové žeriavy 3m  4m (M6  M7) A6  A8 (J3  J6)
Automatické a špeciálne žeriavy 4m  5m (M7  M8) A6  A8 (J3  J6)

Pri voľbe typu kladkostroja (mechanizmu zdvihu) je dôležité okrem zvolenia nosnosti kladkostroja podľa maximálnej hmotnosti prenášaného bremena aj správne klasifikovať zdvíhací mechanizmus.

Klasifikácia zdvíhacieho mechanizmu závisí na priemernej dobe prevádzky mechanizmu Tm a spektre zaťaženia (druhu prevádzky).

tab.2 – Určenie klasifikácie zdvihového mechanizmu podľa spektruma zaťaženia a vypočítanej doby Tm

Klasifikácia 1

tab.3 – Vzťah medzi klasifikáciou podľa FEM, ISO a GOST

ISO 4301-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
FEM 9.511 1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m
GOST 1M 2M 3M 4M 5M
Zaťažovateľ % ED 25 30 40 50 60
Max. počet zapnutí zdvihu za hodinu c/h 90 120 150 180 240 300 360 360
Klasifikácia 3
Max. dĺžka jedného cyklu môže byť max. 10 min
Klasifikácia 3

Výpočet zaťažovateľa:

súčet (t1+ t3) je čas keď zdvihový mechanizmus pracuje

%ED = [ (t1 + t3) / (t1 + t2 + t3 + t4 ) ] * 100

Priemerná doba prevádzky zdvihového mechanizmu za deň Tm

Závisí na dobe prevádzky zdvihového mechanizmu za deň. Vypočíta sa podľa nasledovného vzťahu:

Tm = ( 2 * H * C * T ) / ( 60 * V ) [ hod / deň ]
Klasifikácia 8

H – priemerná výška zdvihu [ m ]

C – počet cyklov za hodinu [ – ]

T – doba prevádzky zdvihového mechanizmu za deň [ hod ] = celková dĺžka pracovných smien za deň

V – zdvihová rýchlosť kladkostroja [ m/min ]

 

Spektrum zaťaženia mechanizmu

Klasifikácia – občasné zdvíhanie max. bremena
– stredné zaťaženie od závesného prostriedku napr. traverzy
Klasifikácia – občasné zdvíhanie max. bremena- pravidelné zdvíhanie bremena s malou hmotnosťou
– stredné zaťaženie od závesného prostriedku napr. traverzy
Klasifikácia – časté zdvíhanie max. bremena- pravidelné zdvíhanie bremena so strednou hmotnosťou
– veľké zaťaženie od závesného prostriedku napr. traverzy
Klasifikácia – pravidelné zdvíhanie max. bremena
– veľmi veľké zaťaženie od závesného prostriedku napr. traverzy

 

Príklad výpočtu klasifikácie

1.1 Vstupné údaje

  • max. hmotnosť prenášaného bremena Q = 5 000 kg
  • priemerná výška zdvihu H = 4 m
  • počet cyklov za hodinu C = 20
  • zdvihová rýchlosť kladkostroja V = 8 m/min
  • doba prevádzky mechanizmu zdvihu T = 8 hodín za deň
  • stredná prevádzka

 

1.2 Výpočet

Priemená doba prevádzky zdvihového mechanizmu Tm :

Tm = ( 2 * H * C * T ) / ( 60 * V ) = ( 2 * 4 * 20 * 8 ) / (60 * 8) = 2,66 hod

Podľa tab.2 pre strednú prevádzku je klasifikácia mechanizmu zdvihu FEM – 2m (ISO – M5)

 

1.3 Výber kladkostroja

Na zdvihanie bremena je potrebné zvoliť kladkostroj s nosnosťou 5000 kg, rýchlosť zdvihu 8 m/min a s klasifikáciou podľa FEM 2m (ISO – M5).

Porovnanie dvoch rovnakých žeriavov s rozdielnym zaradením zdvihového mechanizmu