Firma KPK vykonávame odborné prehliadky ( revízie zdvíhacích zariadení - elektro aj strojné ) a odborné skúšky ( revízne skúšky zdvíhacích zariadení - elektro aj strojné ) na vyhradených technických zariadeniach.

Preverenie bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia - zdvíhacieho zariadenia sa vykonáva pomocou:

 • úradná skúška
 • odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky podľa vyhlášky č.508 / 2009 Zz.
 • skúška po rekonštrukcii
 • skúška po vykonaní opravy
 • typová skúška
 • opakovaná úradná skúška

KPK zabezpečuje úradné skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 12 v spolupráci s Technickou inšpekciou Slovenskej republiky.


Kontrola stavu bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia


(1)
Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje:
a) typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou - oprávnená právnicka osoba,
b) skúškami u výrobcu technického zariadenia - výrobcom určená osoba alebo revízny technik,
c) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou - revízny technik,
d) inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1 - osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.
(2)
Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa príloh č. 5 až 10, bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie
a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
b) po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste
c) pred opätovným uvedením do prevádzky
1. po odstavení dlhšom ako jeden rok,
2. po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,
3. po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia,
4. ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
d) počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách.
(3)
Pred začatím kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia prevádzkovateľ po dohode s dodávateľom pripraví technické zariadenie na vykonanie kontroly a podľa potreby zabezpečí nevyhnutné ochranné opatrenia, najmä odpojenie od prívodu energie, meranie, odplynenie, dýchacie prístroje, oživovaciu techniku, obmedzenie počtu prítomných osôb.
(4)
Osoba, ktorá vykonala kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa odseku 1, vyhotoví o výsledku kontroly doklad, ktorý odovzdá výrobcovi alebo prevádzkovateľovi. Doklad o výsledku kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia sa priloží k technickej dokumentácii technického zariadenia.

Rozsah revízii zdvíhacích zariadení (odborných prehliadok a odborných skúšok) firmou KPK podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.:


Revízie zdvíhacích zariadení , odborné prehliadky a skúšky sú vykonávané na území celej Slovenskej republiky.

A.
Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A :
a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,
b) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m,
c) výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to
- nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb,
e) regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa,
j) pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v
- hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža, osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám,
- dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko,

B.
Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B :
a)zariadenie, ktorým je
- žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane, - vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,
b) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,
c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to
- zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
- zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),
d) špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to
- zdvíhacia rampa,
- zdvíhacia plošina,
e) nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu,
g) regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie,
h) javiskové zariadenie s ľudským pohonom,

C.
Technické zariadenia zdvíhacie skupiny C:
a) prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktorý nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia, napríklad viazacie lano, reťaz, popruh, pás, hák, strmeň,
b) technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku, napríklad technologickej linky, stroja alebo automatizovaného systému na manipuláciu a skladovanie,
c) technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu,
d) ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom.

Firma KPK má pre skúšanie zdvíhacích zariadení vlastné skúšobné bremená ktoré je možné prenajať spolu s viazacími prostriedkami

Zoznam skúšobných bremien:

hmotnosť • počet • rozmery :

 • 25 kg - 8 ks
 • 200 kg - 2 ks - 1000x1000x90 mm
 • 300 kg - 2 ks - 1000x1000x90 mm
 • 1000 kg - 4 ks - 1000x1000x200 mm
 • 2600 kg - 1 ks - 1010x1020x500 mm
 • 2700 kg - 1 ks - 1010x1020x500 mm
 • 2750 kg - 2 ks - 1010x1020x500 mm
 • 4600 kg - 1 ks - 1220x1220x460 mm
 • 5500 kg - 12 ks - 3020x1860x410 mm
nosič bremien výrobné číslo 5054 - číslo výkresu 9005-0:
 • Tiahla 2700 mm
 • Hmotnosť bremien: max. 60 000 kg
 • Hmotnosť traverzy: 885 kg
 • Hmotnosť nosiča: 4700 kg
 • Tiahla 2400 mm
 • Hmotnosť bremien: max. 60 000 kg
 • Hmotnosť traverzy: 885 kg
 • Hmotnosť nosiča: 4700 kg
 • Popruhy 25000 kg / 5m
 • Hmotnosť bremien: max. 81 400 kg
 • Hmotnosť traverzy: 885 kg
 • Hmotnosť nosiča: 4460 kg
nosič bremien výrobné číslo 7658 - číslo výkresu 6254-0:
 • Popruhy 15000 kg / 5,5 m
 • Hmotnosť bremien: max. 40 000 kg
 • Hmotnosť nosiča: 680 kg